Optional field
Valid date format: YYYY-MM-DD
Optional field
Enter the e-mail carefully - we will use it to create your account identifier
Phone number is optional but we highly recommend providing it.
Select wheater or not the invoice is required
Enter the required invoice data. Leave this field empty if you use "Income is not required" option.
Optional field
Enter again the email provided above - we will use it to create your account and we have to be sure it has no typos.

Dane współuczestnika do "All inclusive" dla 2 osób

Uwaga - należy wypełnić tylko przy wyborze typu uczestnictwa "All inclusive" dla 2 osób

Wydarzenia pozamerytoryczne finansowane ze środków własnych Organizatora; nie są częścią programu naukowego. Źródło finansowania wydarzeń o charakterze rozrywkowym nie pochodzi od innowacyjnych firm farmaceutycznych będących członkami INFARMA.

  1. Administratorem danych osobowych („Dane”) uczestników XXVI Konferencji Szkoleniowej i XXI Konferencji Wspólnej SENiT („Konferencja”) jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („PTK”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2.
  2. Podanie Danych w toku rejestracji jest warunkiem rejestracji uczestnika Konferencji. Odmowa podania Danych uniemożliwia zarejestrowanie uczestnika Konferencji.
  3. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  4. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane.
  5. Dane będą przetwarzane wyłącznie w procesie rejestracji indywidualnej, organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Konferencji na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).; - wykonanie obowiązków prawnych ciążących na PTK w związku z realizacją Konferencji, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). - Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). - i ewentualnego rozliczenia opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji a po upływie wskazanego okresów Dane zostaną zniszczone.
  6. Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres PTK.
  8. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres PTK.

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i informacji podanych w formularzu rejestracyjnym uczestnictwa w XXVI Konferencji Szkoleniowej i XXI Konferencji Wspólnej SENiT („Konferencja”) przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („PTK”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2, w celu przeprowadzenia Konferencji i dokonania rozliczeń z uczestnikami Konferencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Cancel